Spread the love

När brandriskprognosen är 5E stoppade alla andra skogsbolag markarbeten i skogen, men inte Stora Enso. 5E innebär mycket stor brandrisk och extrem torka. På Stora Enso var de av annan uppfattning. Stora Enso vd, Martin Holmgren sa i en intervju i P1 Morgon att de förlitar sig helt och hållet på entreprenörerna. Med andra ord Stora Enso värjer sig nu från skuld och vägrar att ta ansvar för det inträffade. Det kommer att ta tid innan alla drabbade får sin ersättning. Flera har förlorat både hem och arbete till följd av branden. Många är med andra ord på ruinens brant.

Hans Elgerot är advokat i Västerås och han råder de drabbade att i väntan på rättsliga åtgärder ta kontakt med en advokat för sina skadestånds anspråk. Redan nu kan stämningsansökan, en grupptalan med fastställelsetalan om civilrättsligt ersättningsansvar, skadeståndsansvar, lämnas till domstol. – Den drabbade allmänheten kan få hjälp i en grupptalan rörande fastställande av skadeståndsansvaret eftersom ingen vill ta på sig detta. Innan dess bör naturligtvis brev i saken sändas till fastighetsägare och entreprenören StoraEnso samt den underentreprenör som anlitats som kan vara närmast ansvarig. Men dessa parter har så kallat solidariskt ansvar, säger Hans Elgerot. Det är Mark och Miljödomstolen som hanterar dessa ärenden. Det är Miljöbalken under principalansvar som reglerar detta. I det här läget är det helt ovidkommande vem som är skadeståndsskyldig. Det är också ett sätt trycka på för att påskynda arbetet med att ta fram vem som är civilrättsligt ansvarig.

Det är bra om detta ärende nu hamnar i en domstol så fort som möjligt. Är det så att tvist föreligger om skadan gäller också rättsskyddet i de drabbades hemförsäkring tills dess skadevållaren tar på sig kostnaderna. Kommunerna bör i alla fall medge försörjningsstöd till dess skadeersättningarna rullar igång för de som förlorat allt. – Därutöver bör drabbade få hjälp med information/utredning av deras skador dvs sakskador på egendom (även rök- och sotskador) , personskador (även förlust av inkomst t ex om någon tvingats sjukskriva sig för psykiska besvär) ren förmögenhetsskada t ex värdemiskning och förlust i näringsverksamhet samt framtida skador till följd av branden. Självrisker och skador av angivet slag som inte täcks av försäkringar kan även bli aktuella, säger Hans Elgerot.

Staten, kommuner, kyrkan och försäkringsbolag har säkert redan själva börjat titta på det civilrättsliga skadeståndsansvaret i avvaktan på polisutredningen. Hans Elgerot hoppaas också att alla inklusive kommuner, regeringen/svenska staten med flera samlar på sig kvitton och alla andra anteckningar över kostnader och nedlagd tid och utnyttjar möjligheten till grupptalan i svensk domstol

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *